Herceptin příbalový leták

Herceptin

Herceptin je obchodní název pro léčivou látku trastuzumab. Jedná se o monoklonální protilátku, která se používá k léčbě některých typů rakoviny prsu.

Trastuzumab cílí na specifický protein nazývaný HER2 (receptor pro epidermální růstový faktor 2), který je přítomen na povrchu některých nádorových buněk prsu. HER2 protein je spojen s agresivním růstem a šířením nádorových buněk. Herceptin se váže na HER2 protein a blokuje jeho signální dráhy, čímž zabraňuje růstu a šíření rakovinných buněk.

Herceptin se používá zejména u pacientek s HER2-pozitivním metastazujícím nebo operabilním rakovinou prsu. Může být podáván jako adjuvantní terapie po chirurgickém odstranění nádoru nebo jako léčba při pokročilém nebo metastazujícím stadiu onemocnění. Herceptin se často kombinuje s dalšími léčivy, jako je chemoterapie, aby se zvýšila účinnost léčby.

Herceptin se obvykle podává intravenózně a provádí se pod dohledem lékaře nebo zdravotního personálu. Léčba Herceptinem může mít některé vedlejší účinky, včetně kardiovaskulárních komplikací, infekcí, kožních reakcí, gastrointestinálních potíží a dalších. Je důležité podstoupit důkladné vyšetření a diskutovat o možných rizicích a přínosech léčby s lékařem před zahájením léčby Herceptinem.

Příbalový leták

Co je Herpecin a k čemu se používá

Karcinom prsu, metastazující karcinom prsu

Přípravek Herceptin je indikován k léčbě dospělých pacientů s HER2-pozitivním metastazujícím karcinomem prsu:

  • v monoterapii k léčbě pacientů, kteří byli pro své metastazující nádorové onemocnění již léčeni nejméně 2 chemoterapeutickými režimy. Předchozí chemoterapie přitom musí zahrnovat antracyklin a taxan, s výjimkou pacientů, pro které jsou tyto látky nevhodné. K léčbě pacientů s pozitivním testem na hormonální receptory, u kterých nebyla předchozí hormonální léčba úspěšná, s výjimkou pacientů, pro které je hormonální léčba nevhodná.
  • v kombinaci s paklitaxelem k léčbě pacientů, kteří nedostávali předchozí chemoterapii k léčbě metastazujícího nádorového onemocnění a pro něž léčba antracyklinem není vhodná.
  • v kombinaci s docetaxelem k léčbě pacientů, kteří nedostávali předchozí chemoterapii k léčbě metastazujícího nádorového onemocnění.
  • v kombinaci s inhibitorem aromatázy k léčbě postmenopauzálních pacientek s metastazujícím karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů, dosud neléčených trastuzumabem.

Časný karcinom prsu

Přípravek Herceptin je indikován k léčbě dospělých pacientů s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu:

  • po chirurgickém zákroku, chemoterapii (neoadjuvantní nebo adjuvantní) a radioterapii (pokud je to relevantní) (viz bod 5.1).
  • po adjuvantní chemoterapii s doxorubicinem a cyklofosfamidem v kombinaci s paklitaxelem nebo docetaxelem.
  • v kombinaci s adjuvantní chemoterapií obsahující docetaxel a karboplatinu.
  • v kombinaci s neoadjuvantní chemoterapií s následným podáním přípravku Herceptin v adjuvantní léčbě při lokálně pokročilém onemocnění (včetně inflamatorního) nebo nádoru > 2 cm v průměru (viz body 4.4 a 5.1).

Přípravek Herceptin má být podáván pouze pacientům s metastazujícím nebo časným karcinomem prsu, jejichž nádory mají buď zvýšenou expresi HER2 nebo jejichž nádory vykazují amplifikaci genu HER2 pokud byla stanovena přesnou a ověřenou metodou (viz body 4.4 a bod 5.1).

Metastazující adenokarcinom žaludku

Přípravek Herceptin v kombinaci s kapecitabinem nebo fluoruracilem a cisplatinou je indikován k léčbě dospělých pacientů s HER2-pozitivním metastazujícím adenokarcinomem žaludku nebo gastroesofageálního spojení, kteří dosud nebyli léčeni pro metastazující onemocnění.

Přípravek Herceptin má být podáván pouze pacientům s metastazujícím zhoubným onemocněním žaludku, jejichž nádory mají zvýšenou expresi HER2 definovanou jako IHC 2+ a potvrzenou pozitivním výsledkem SISH nebo FISH nebo IHC 3+ výsledkem. Je třeba použít přesné a ověřené analyzační metody (viz body 4.4 a bod 5.1).

Aktuální příbalový leták Herceptin

Napsat komentář