Lenalidomid Krka příbalový leták

Lenalidomid Krka

Lenalidomid Krka je generická verze léčivé látky lenalidomid, která se používá k léčbě určitých typů rakoviny a dalších onemocnění, včetně některých krevních malignit. Lenalidomid patří do skupiny léků nazývaných imunomodulátory, které ovlivňují imunitní systém a mají protirakovinné účinky.

Lenalidomid Krka působí inhibicí růstu a přežívání nádorových buněk a také stimulací imunitního systému k boji proti rakovinným buňkám. Léčivo se obvykle užívá perorálně ve formě tablet.

Důležité je, aby užívání Lenalidomidu Krka bylo prováděno pod dohledem lékaře, který určí správné dávkování a délku léčby v závislosti na druhu rakoviny a individuálních potřebách pacienta. Vedlejší účinky a kontraindikace by měly být také projednány se svým lékařem nebo lékárníkem.

Je důležité si uvědomit, že informace poskytované zde jsou pouze pro informativní účely a neměly by nahrazovat konzultaci s lékařem nebo dodaným informačním letákem.

Příbalový leták

K čemu slouží Lenalidomid Krka

Mnohočetný myelom

Lenalidomid Krka je v monoterapii indikován k udržovací léčbě dospělých pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem, kteří podstoupili autologní transplantaci kmenových buněk.

Lenalidomid Krka je v kombinované terapii s dexamethasonem, nebo s bortezomibem a dexamethasonem, nebo s melfalanem a prednisonem (viz bod 4.2 v aktuálním příbalovém letáku níže) indikován k léčbě dospělých pacientů s dříve neléčeným mnohočetným myelomem, kteří nejsou vhodnými kandidáty k transplantaci.

Lenalidomid Krka je v kombinaci s dexamethasonem indikován k léčbě dospělých pacientů s mnohočetným myelomem, kteří podstoupili alespoň jednu předchozí terapii.

Myelodysplastické syndromy

Lenalidomid Krka je v monoterapii indikován k léčbě dospělých pacientů s anémií závislou na transfuzi způsobenou myelodysplastickým syndromem s nízkým nebo středním-1 rizikem spojeným s cytogenetickou abnormalitou izolovanou delecí 5q, pokud jsou jiné terapeutické možnosti nedostatečné nebo neadekvátní.

Lymfom z plášťových buněk

Lenalidomid Krka je v monoterapii indikován k léčbě dospělých pacientů s relabujícím se nebo refrakterním lymfomem z plášťových buněk (viz body 4.4 a 5.1 v aktuálním příbalovém letáku níže).

Folikulární lymfom

Lenalidomid Krka je v kombinaci s rituximabem (protilátka proti CD20) indikován k léčbě dospělých pacientů s dříve léčeným folikulárním lymfomem (stupně 1 – 3a).

Aktuální příbalový leták Lenalidomid Krka

Napsat komentář